รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


การวิเคราะห์และการสร้างแบบจำลองการดึงดูดการเดินทางสำหรับกรุงเทพมหานคร

วิโรจน์ รุโจปการ |

หน้า 765-776


การศึกษาวิธีการก่อตัวของสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านจุลภาคและการกำหนดขอบเขตของกิจกรรมการท่องเที่ยว

สุนทร ลัภกิตโร | ทาชิดะ, โทโมฮารุ |

หน้า 777-797


พฤติกรรมของงานก่อสร้างใต้ดินในชั้นดินเหนียว

อุดมฤกษ์ ปานพลอย |

หน้า 799-814


การศึกษา ออกแบบ และทดสอบระบบการใช้น้ำมันก๊าดและน้ำมันดีเซลหมุนเร็วเป็นเชื้อเพลิงบ่มใบยาสูบ เวอร์ยิเนีย

วีระพันธ์ เกียรติภักดี | ทวีชัย นิมาแสง | วิน มงคลวิทย์ | ปราโมทย์ วิภาตะศิลปิน | ศิริชัย พัฒกุล | ไพบูลย์ ดวงงาม |

หน้า 821-843


การออกแบบและพัฒนาเครื่องเคลือบไขสับปะรด

ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | ชูศักดิ์ ชวประดิษฐ์ | ยงยุทธ คงซ่าน | บาลทิตย์ ทองแดง |

หน้า 845-857


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University