เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2565 )


ประสิทธิภาพของปล่องรังสีอาทิตย์ร่วมกับเครื่องทำความชื้นแบบอัลตราโซนิกส์เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน

สุปรียา ผ่องใส | ธนา อนันต์อาชา |

หน้า 173-180


ประสิทธิภาพของตู้เสื้อผ้าบิวท์อินระบายอากาศ

จอร์จ เคดารี | ธนา อนันต์อาชา |

หน้า 181-188


การพัฒนาหน้าต่างบานฝาไหลลดการถ่ายเทความร้อนสู่อาคารพักอาศัย

กฤษฎิ์ ปัดลี | ธนา อนันต์อาชา |

หน้า 189-195


การประเมินความเป็นไปได้ในการนำเเบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนจากรถยนต์ไฟฟ้ากลับมาใช้ใหม่เป็นระบบกักเก็บพลังงานร่วมกับพลังงานเเสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาในประเทศไทย

นิติชัย เหลืองอร่าม | กูสกานา กูบาฮา | รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ |

หน้า 196-204


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University