เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2563 )


ศักยภาพของชุมชนเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

อุษารดี ภู่มาลี | กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้ |

หน้า 402-409


กลไกทางอุดมการณ์ของรัฐในวิชาหน้าที่พลเมืองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ณัฐนิช ฉ่ำเฉื่อย | พัชรินทร์ สิรสุนทร |

หน้า 422-429


แนวทางการควบคุมและส่งเสริมการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ประกอบอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

ศิวพร เสาวคนธ์ |

หน้า 430-438


ทัศนคติของหัวหน้าครอบครัวต่อบทบาทในสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับบุตรหลาน ในพื้นที่อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

สุรินทร์ภรณ์ ศรีอินทร์ | นุชนารถ วงศ์จำปา | ประลินทร์ ไกรวิชัย |

หน้า 449-459


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University