รายงานผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27: สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


การใช้แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันในเส้นก๋วยเตี๋ยว

อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ | อรอนงค์ นัยวิกุล | นัทญา จะเรียมพันธ์ |

หน้า 335-343


สถานภาพกับการพัฒนาความเป็นผู้นำของสตรีในชนบท

อัจฉรา นวจินดา | พยอม พิทักษ์ |

หน้า 345-351


การฟอกขาวผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีไดเรกท์

มาลี จันทจรูญพงษ์ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 353-361


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University