เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2554 )


ผลของการใช้กรดซิตริก น้ำมะนาว และน้ำมะกรูดในกระบวนการหมักแช่เนื้อวัวต่อความนุ่มเนื้อและคุณสมบัติทางประสาทสัมผัส

พงศ์ชัย กลิ่นหอม | จิตรา กลิ่นหอม | จริญญา เสนาป่า | ศศิธร เมธาวิวัฒน์ |

หน้า 1-10


การพัฒนาลวดลายและรูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อม

วัลภา ทองเนียม | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | ศรันยา เกษมบุญญากร | รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร | กัญญา ภัทรกุลอมร |

หน้า 11-18


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University