เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2565 )


รูปแบบการบริโภคหวานและความตระหนักในสื่อรณรงค์การลดบริโภคหวาน

พัฐนนท์ คมเดช | อภิชญา ลีลาวณิชกุล |

หน้า 414-421


ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มน้ำนมมะพร้าวผสมน้ำมะม่วง

วิชุดา สุมาลัย | วรรณสวัสดิ รัฐพิทักษ์สันติ |

หน้า 422-429


ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองและเห็ดนางฟ้าต่อคุณภาพมีทบอลจากเห็ด

ฐิตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียร | กมลวรรณ แจ้งชัด | อนุวัตร แจ้งชัด |

หน้า 439-446


ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อคุณภาพด้านเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอม

ปรียา รักษาเจริญ | ปิติพร ฤทธิเรืองเดช | นันทวัน เทอดไทย |

หน้า 447-454


ผลของคาร์ราจีแนนและระยะเวลาการอบแห้งต่อคุณภาพบางประการของกัมมี่เยลลี่

วรพรต สวนคร้ามดี | เบญจมาศ จิรคชาพร | เทพกัญญา หาญศีลวัต |

หน้า 455-460


การสํารวจตลาดผลิตภัณฑ์บะหมี่และการสํารวจความต้องการของผู้บริโภคสําหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่

ปภาวี บํารุงพงษ์ | ทานตะวัน พิรักษ์ |

หน้า 461-468


การห่อหุ้มน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรด้วยวิธีอบแห้งพ่นฝอยโดยใช้มอลโตเดกซ์ทรินและกัมอราบิก

ณพรรษสร ทองพิมพ์ใหญ่ | วรรณี จิรภาคย์กุล |

หน้า 469-476


การพัฒนาวัสดุปลูกธรรมชาติจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ชลิดา ตาน้อย | หทัยรัตน์ ริมคีรี | อุศมา สุนทรนฤรังษี |

หน้า 477-483


ผลของการเตรียมมะเขือเทศต่อคุณภาพเพียวเร่มะเขือเทศและแนวทางการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

ศชิภรณ์ อ้นสืบสาย | เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล |

หน้า 484-490


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University