รายงานผลการวิจัยในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28 29-31 มกราคม 2533 หมวดเกษตรศาสตร์ หมวดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี หมวดเศรษฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ หมวดทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม หมวดศึกษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2533 )


การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาของการพัฒนาไร่นาในประเทศไทย

พงศธร โสภาพันธุ์ |

หน้า 345-357


การจำลองแบบการใช้น้ำในลุ่มน้ำแม่กลองโดยไมโครคอมพิวเตอร์

มนัส กำเนิดมณี | ฉลอง เกิดพิทักษ์ |

หน้า 359-373


การพัฒนาพื้นที่ชลประทานในลุ่มน้ำยัง

ยอดชาย ปิยะเนติธรรม | รัตนพล สงวนนวล |

หน้า 375-384


การประเมินผลการใช้น้ำของโครงการชลประทานในปี พ.ศ.2529-2532

พิพัฒน์ เสถียรพันธฤทธิ์ |

หน้า 385-397


เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางซิลิกอนอสัญฐาน โครงสร้างต่างๆ

กรกฎ วัฒนวิเชียร |

หน้า 399-411


การทดลองการใช้เบนซินออกเทนสูงในเครื่องยนต์ที่ต้องการออกเทนต่ำ

นิโรจน์ อัครปัญญาวิทย์ |

หน้า 413-423


การวิจัยและพัฒนาเครื่องพรวนกำจัดวัชพืชในนาข้าว

มงคล กวางวโรภาส |

หน้า 425-439


Design, development and testing of a permeability cell

Ilangantileke, S.G. | Salokhe, V.M. | Khan, I.S. |

หน้า 441-446


การศึกษาหุ่นยนต์เพื่อเก็บองุ่นเป็นพวงสมบูรณ์

อำนวย สิทธิเจริญชัย |

หน้า 447-456


การวิจัยออกแบบสร้างและทดสอบเครื่องนวดข้าวขนาดเล็ก

มงคล กวางวโรภาส |

หน้า 457-471


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University