การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538 ( พ.ศ. 2538 )


ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือผู้บำเพ็ญประโยชน์และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ |

หน้า 347-357


การร่วมกิจกรรมค่ายโรงเรียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสิ่งที่นักเรียนได้รับในการพัฒนาตนและการดำเนินชีวิตในสังคม

รุ่งแสง อรุณไพโรจน์ | จิตร์สมร อรรถจินดา |

หน้า 358-367


การฝึกหัดครูภาษาอังกฤษประจำการในกระแสโลกาภิวัฒน์ : ต้นแบบใหม่สำหรับประเทศไทย

ประพาศน์ พฤทธิประภา | สุชาดา ตรีโกศล |

หน้า 368-373


การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคกลาง

ลาวัลย์ กุลจนิรักษ์ |

หน้า 374-382


ความคิดเห็นของนักเรียน อาจารย์และผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมความถนัด ความสนใจและความสามารถพิเศษ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธัจฉรา จตุรพิธพร |

หน้า 385-393


การศึกษาทักษะทางสังคมของนักศึกษาภายหลังศึกษาวิชาทักษะชีวิตและสังคมในสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

สุทธิพร บุญส่ง |

หน้า 394-399


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University