เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของเกษตรกรเพื่อพัฒนาการเกษตรของชุมชน: กรณีศึกษาการพัฒนาการปลูกพริกปลอดสารพิษบ้านอีปาด ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ภาสกร นันทพานิช |

หน้า 235-243


การพัฒนาอรรถาภิธานศัพท์เกษตรไทย

อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ | ปรีดา เลิศพงศ์วิภูษณะ | ถิรนันท์ ดำรงค์สอน | เพื่อนแก้ว ทองอำไพ | กรรณิการ์ พรหมพันธ์ใจ | วันเพ็ญ ศรีจันทร์กุล | จรูญศักดิ์ สวนสวรรค์ | อรวรรณ คงพิทักษ์ | สุภาภรณ์ บุตรดีวงษ์ |

หน้า 244-251


การยอมรับเทคโนโลยีการผลิตกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออกของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน

ปรารถนา ยศสุข | อุดม พรหมเนตร |

หน้า 252-266


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพลับในเขตที่สูงของจังหวัดเพชรบูรณ์

วีระศรี เมฆตรง | โอฬาร ตัณฑวิรุฬห์ | วรวิทย์ ยี่สวัสดิ์ | วิสิฐ กิจสมพร | กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ |

หน้า 267-274


การติดตามและประเมินผลโครงการฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรหลังการพักชำระหนี้

ชูเกียรติ รักซ้อน | ชัชรี นฤทุม | วสันต์ ชมศิริตระกูล | รัตนา อังกสิทธิ์ | สิรีรัตน์ เชษฐสุมน |

หน้า 275-282


ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการเกษตรของศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำตำบล ในเขตภาคตะวันตก พ.ศ. 2547

ชูเกียรติ รักซ้อน | วสันต์ ชมศิริตระกูล | ชัชรี นฤทุม | สาคร ชินวงค์ |

หน้า 283-290


การยอมรับและการแพร่กระจายเทคโนโลยีของเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ปรับปรุงชลประทานขนาดใหญ่ (โครงการชลประทานกระเสียว สุพรรณบุรี)

ชูเกียรติ รักซ้อน | ชัชรี นฤทุม | ศิริศักดิ์ พราหมณ์โสภี | ธเนตร ศรีสุข | สาคร ชินวงค์ |

หน้า 291-298


การรับรู้ ความคิดเห็น และปัญหาการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ใน 14 จังหวัดภาคใต้

สมยศ ทุ่งหว้า | ศิริจิตร ทุ่งหว้า |

หน้า 299-306


ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

พีรชัย กุลชัย | กัลยาณี กุลชัย |

หน้า 309-315


การพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืนในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแร้ง-คลองฟีด จังหวัดตราด

จำนงรักษ์ อุดมเศรษฐ์ | พนามาศ ตรีวรรณกุล | เสถียร แสงแถวทิม |

หน้า 316-323


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University