เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2562 )


ความเต็มใจจ่ายของผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ

โสมสกาว เพชรานนท์ |

หน้า 99-108


การวิเคราะห์ศักยภาพการแข่งขันและแนวทางการพัฒนาเครื่องสำอางของประเทศไทย

รสดา เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 109-117


การทำให้การสูบเป็นสิ่งไม่ปกติ การทำกลับคืนให้การสูบเป็นปกติ กรณีใช้ควบคู่โดยผู้สูบคนไทย

อุ่นกัง แซ่ลิ้ม | นรา แป้นประหยัด |

หน้า 125-131


ปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อเครื่องดื่มที่มีตราทางเลือกสุขภาพ

ณัฐธิดา ศรีวิเชียร | ศรัณย์ ศานติศาสน์ |

หน้า 141-148


มูลค่าความเต็มในที่จะจ่ายเพื่อการลดมลพิษทางอากาศจากการเผาอ้อยก่อนการเก็บเกี่ยวของครัวเรือนในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี

นภสม สินเพิ่มสุขสกุล |

หน้า 149-158


ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับมลภาวะทางอากาศของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

นภสม สินเพิ่มสุขสกุล |

หน้า 159-167


ความเต็มใจจ่ายค่าขนส่งจากการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคผ่านช่องทางออนไลน์ในเขตกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาห้างเทสโก้ โลตัส

จิตราภรณ์ กลั่นวารี | มานะ ลักษมีอรุโณทัย |

หน้า 168-175


ปัจจัยที่มีผลต่อปริมาณเงินออมของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ศุภณัฐ สงวนศักดิ์ | สุธาริณี บัวรอด | ธนภร สุเมธยุทธ์ | รวีวรรณ ธงชัยบริสุทธิ์ | ภัทราพร ลำภา | มัชฌิมา เพชรทอง | นารีรัตน์ น้ำเขียว | สมฤดี กริชกำจร | พุฒิพัฒน์ ทวีวชิรพัฒน์ |

หน้า 184-193


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University