เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


ผลของเวลาการต้มและการนึ่งกล้วยน้ำว้าห่ามต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่

ธนัชชา กุญแจทอง | อาภัสรา แสงนาค | น้องนุช ศิริวงศ์ |

หน้า 797-804


สมบัติทางกายภาพของกลุ่มเส้นใยจากเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเปลือกข้าวโพดหวาน

ธัญชนิต ทับสวัสดิ์ | ปวีณา ขำสงค์ | ศรัณย์พร จุลเจิมศักดิ์ | วัลภา แต้มทอง | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ |

หน้า 829-836


การตกแต่งผ้าเรยอนด้วยชันสนเพื่อต้านน้ำและสิ่งสกปรก

มินตรา มูลทรัพย์ | ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต |

หน้า 837-844


การผลิตยำกล้วยกรอบน้ำพริกเผาพร้อมบริโภค

วัลลภา โพธาสินธ์ | อำพร แจ่มผล | ทิพากร ม่วงถึก | สุวรรณา เผ่ากุม | วัจนี ชีวพันธ์ |

หน้า 855-862


ผลของชนิดและปริมาณของแป้งข้าวเหนียวลืมผัวต่อคุณภาพของขนมเทียน

วชิรพงศ์ เยาว์ฤทธิกร | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ | อบเชย วงศ์ทอง |

หน้า 863-872


การใช้อินนูลินเพื่อเป็นสารทดแทนไขมันในน้ำสลัด

พนิตตา ภาคภูมิ | ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์ | ศรชัย สินสุวรรณ |

หน้า 873-880


คุณภาพของผลิตภัณฑ์แหนมภายหลังการปรับปรุงคุณภาพสีแดงจากน้ำครั่ง

ทิพย์มนต์ ใยเกษ | วิรัตน์ สุมน | ณัฏยาพร สุมน |

หน้า 881-887


การศึกษาค่าสีและความคงทนของสีต่อการซักของผ้าฝ้ายที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกนนทรี

จุฑารัตน์ รังษีวุฒิศักดิ์ | ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต |

หน้า 888-894


การศึกษาค่าสีและความคงทนของสีของไหมที่ย้อมด้วยสีย้อมธรรมชาติจากเปลือกต้นนนทรี

ปภาพินท์ พานโฮม | ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต |

หน้า 895-900


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University