เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาประมง ( พ.ศ. 2551 )


การสังเคราะห์สารคล้ายฮอร์โมน-เซสควิเทอร์พีนอยด์ และไอโคซานอยด์จากเนื้อเยื่อแม่เพรียงทราย (Perinereis sp.)

ปิยนุช นุชบุญช่วย | ส่งศรี มหาสวัสดิ์ | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธุ์ | ประไพพิศ สุปรารภ | อรพร หมื่นพล |

หน้า 2-10


การโคลน การศึกษาคุณลักษณะของ Complementary DNA และการแสดงออกของยีน Transferrin ในปลาดุกอุย (Clarias macrocephalus Gunther)

อรุณศิรี ศรีบุญแสน | สุภาวดี พุ่มพวง | ดุจฤดี ปานพรหมมินทร์ | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 33-42


การแยกชนิดและความไวต่อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียที่แยกได้จากปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus (Sauvage, 1878)) ที่เลี้ยงในบ่อดินในประเทศเวียดนาม

Truong Thy Ho | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ | ส่งศรี มหาสวัสดิ์ |

หน้า 81-90


ประสิทธิภาพของแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่แยกได้จากลำไส้ของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei Boone) ในการควบคุมเชื้อ Vibrio harveyi

มินตรา ศีลอุดม | นนทวิทย์ อารีย์ชน | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 91-99


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University