รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาสัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


การศึกษาสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรเพศผู้ที่ตอน โดยวิธีฉีดสารละลายแคลเซี่ยมคลอไรด์ ในระยะขุน

พินรัฏ บัวคลี่คลาย | สมชัย จันทร์สว่าง | ชัยณรงค์ คันธพนิต |

หน้า 39-55


การศึกษาลักษณะซากและการเจริญเติบโตของสุกรขุน ที่ได้รับการเสริมไธอะมีนระดับต่างๆ ในอาหารที่ใช้มันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานหนัก

ธีรศักดิ์ วิทยาศักดิ์ | กษิดิศ อื้อเชี่ยวชาญกิจ |

หน้า 57-66


การศึกษาการใช้ประโยชน์ได้ของโภชนะของข้าวฟ่าง ที่มีระดับแทนนินต่างกันในสุกรรุ่นและสุกรขุน

อุทัย คันโธ | รังสรรค์ วนิชจิวพันธ์ | สุกัญญา จัตตุพรพงษ์ | นาม ศิริเสถียร |

หน้า 91-97


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University