เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2550 )


ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่องานบริการของหน่วยบริการเคลื่อนที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ

ณัตตินา มะนะโส | สาวิตรี รังสิภัทร์ | รัตนา อังกสิทธิ์ | สมเกียรติ ประสานพานิช |

หน้า 3-10


กระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549

มนตรี วงศ์รักษ์พานิช | สุกัญญา อธิปอนันต์ | พรภิมน มีศิลป์ | สำราญ สาราบรรณ์ | ศุกล โฆษิตโภคิน | พรพรรณ สุทธิเรืองวงศ์ | ภาณี บุณยเกื้อกูล | ทนง พรประดับเกียรติ |

หน้า 11-15


การเทียบเคียงสมรรถนะหลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาส่งเสริมการเกษตรของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ประเดิม ฉ่ำใจ | พิชัย ทองดีเลิศ | สาวิตรี รังสิภัทร์ | สิริวรนุช แคลล์เบิรค์ | พัฒนา สุขประเสริฐ |

หน้า 16-23


การถ่ายทอดเทคโนโลยีการกำจัดฟางข้าวที่เหมาะสมโดยการฝึกอบรมแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมศรี ภัทรธรรม | สุภาภรณ์ เลิศศิริ |

หน้า 24-29


การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง ขององค์กรพัฒนาเอกชน กรณี โครงการอันดามัน

บำเพ็ญ เขียวหวาน |

หน้า 101-110


วิจัยปริมาณสารพิษตกค้างไซเปอร์เมทรินในลำไยเพื่อกำหนดค่าปริมาณสูงสุดของสารพิษตกค้าง

ประชาธิปัตย์ พงษ์ภิญโญ | วิษณุ แจ้งใบ | ศิริพันธ์ สุขมาก | สมสมัย ปาลกูล | สุวิมล เลิศวีระศิริกุล |

หน้า 129-134


บทบาทแม่บ้านเกษตรกรในการพัฒนาธุรกิจชุมชน: กรณีศึกษากลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งแสม ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

เจนณรงค์ เทียนสว่าง | เอมอร อังสุรัตน์ | จุฬารัตน์ วัฒนะ | อนุพร สุวรรณวาจกกสิกิจ |

หน้า 143-150


การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการผลิตองุ่น และการประกอบการเกษตรธุรกิจองุ่น

พนามาศ ตรีวรรณกุล | กิตติพงศ์ ตรีตรุยานนท์ |

หน้า 159-166


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University