การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


ประสิทธิภาพของเปลือกกุ้งสำหรับการตกตะกอนสารแขวนลอยในน้ำผิวดิน

ดวงใจ กอร์ปไพบูลย์ | พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ |

หน้า 613-623


รถขนถ่ายทุเรียน

บัณฑิต จริโมภาส | เสกสรร สีหวงษ์ |

หน้า 625-636


การวิเคราะห์สมรรถนะรถแทรคเตอร์ใช้แล้วที่นำเข้าจากต่างประเทศ: ค่าใช้จ่ายและความพร้อมในการปฏิบัติงาน

พันทิพา อินทรวิชัย |

หน้า 637-647


ศึกษาการพังสลายของดินมีผลเนื่องจาก Quasi Static Triaxial Compression Test

ธัญญา นิยมาภา |

หน้า 649-659


การศึกษาการใช้น้ำของอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย

รังสรรค์ ยศยังเยาว์ | ฉลอง เกิดพิทักษ์ |

หน้า 661-674


ท่อรวมตะกอน

สุรินทร์ พละสมบูรณ์ | ธีระ เกรอต |

หน้า 675-686


สนามในบริเวณภายในทรงกลมที่เกิดจากสายอากาศสล็อตที่อยู่บนผิวตัวนำทรงกลม

โมไนย ไกรฤกษ์ | กิตติชัย พาณิชย์ปฐมพงศ์ |

หน้า 687-699


เทคนิคใหม่ในการออกแบบตัวตรวจจับความร้อนแบบระบุตำแหน่ง

วินัย ทองตัน | กอบชัย เดชหาญ | สมยศ จุณณะปิยะ |

หน้า 701-708


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University