รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2528 )


การศึกษากายวิภาคของหนูพุกใหญ่ (Bandicota indica) ระบบหายใจ ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบขับถ่าย และระบบประสาท

ปานสิริ ปูชิโต | สมศักดิ์ วนิชาชีวะ |

หน้า 128


ยาคุมกำเนิด (เดโป-โปรวีรา) เหนี่ยวนำให้เกิดโครโมโซมแตกสลาย : II ลิมโฟไซท์ของคน

ธวัช ขนบดี | จารุนารถ พูลสุวรรณ | นิตยา เลาหะจินดา | มิ่งขวัญ มิ่งเมือง |

หน้า 36-51


พืชสกุลบัวหลวง (Nulumbo Adans.) ในประเทศไทย

สุชาดา ศรีเพ็ญ | เทียมใจ ตุลยาทร | วาสนา มิตรานนท์ |

หน้า 62-74


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University