บทคัดย่อ การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 20 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2525 ( พ.ศ. 2525 )


การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับบันไดปลาโจน

เสน่ห์ ผลประสิทธิ์ | ภาณุ เทวรัตน์มณีกุล | สืบพงษ์ ฉัตรมาลัย | ชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ | สมเกียรติ พงษ์ศิริจันทร์ | โยธิน ลีนานนท์ | ประเสร็จ นาคเกี้ยว |

หน้า 17


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University