เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ ( พ.ศ. 2546 )


การสื่อสารเพื่อพัฒนาการเกษตร ทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

พรทิพย์ เย็นจะบก | กาญจนา แก้วเทพ | อภิพรรณ พุกภักดี | กมลรัฐ อินทรทัศน์ |

หน้า 417-424


การศึกษาประโยคผิดในเรียงความภาษาญี่ปุ่นขั้นต้นและขั้นกลางของนักศึกษาชาวไทย: ปัญหาการใช้คำช่วย

สร้อยสุดา ณ ระนอง |

หน้า 448-455


การรายงานข่าวเหตุการณ์ในภาวะวิกฤติของสถานีโทรทัศน์ในประเทศไทย: กรณีศึกษาการก่อวินาศกรรมอาคารเวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

กุลธิดา ธรรมวิภัชน์ | เกียรติยา ธรรมวิภัชน์ |

หน้า 456-463


การเชื่อมโยงความในบทความทางเศรษฐกิจ

สุพัตรา เกาะแก้ว | พิศมัย อยู่โพธิ์ |

หน้า 464-471


การศึกษาระบบเสียงภาษาจีนแคะ Meixian ในประเทศไทย เปรียบเทียบกับการศึกษาภาษาจีนแคะ Meixian ในประเทศจีน โดย Hashimoto

วันดี แสงธรรมชัย | พิศมัย อยู่โพธิ์ |

หน้า 472-484


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University