เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2560 )


ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้นและรูปแบบการใช้ประโยชน์แต่ละสังคมพืชป่าชุมชนบ้านต้นต้อง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ราวิน รักนา | พสุธา สุนทรห้าว | นิตยา เมี้ยนมิตร |

p. 867-874


สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว

ปารีณา ธนโรจนกุล | พฤทธิ์ ราชรักษ์ | วิรงรอง ดวงใจ |

p. 875-883


ความเป็นไปได้ในการใช้น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียของอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มระดับครัวเรือนเพื่อการปลูกผักบุ้งจีน

อลิสา คำละออ | อรอนงค์ ผิวนิล | กิตติชัย ดวงมาลย์ |

p. 884-891


การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางการเงินของกระบวนการผลิตปลาส้มบริเวณกว๊านพะเยา

ทวีพร กัณณีย์ | สามัคคี บุณยะวัฒน์ | ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | เกษม จันทร์แก้ว |

p. 892-898


องค์ประกอบของพรรณพืชในป่าทุ่งธรรมชาติและที่จัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ของสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

ยามีรา นันลา | ดวงใจ ศุขเฉลิม |

p. 899-906


การใช้ประโยชน์จากน้ำมันที่ใช้แล้วเพื่อผลิตสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นเท้า

สุธีรา สุนทรารักษ์ |

p. 907-914


Corporate carbon footprint of limestone aggregate production in Thailand: An industrial rock-construction as a case

Atima Dubsok | Suthirat Kittipongvises |

p. 915-922


การเร่งปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาร่วมระหว่างเอกพันธ์และวิวิธพันธ์

ณิชฐมนต์ สายนภา | กรณ์กนก อายุสุข | คณิต กฤษณังกูร |

p. 923-930


การเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) แบบผสมผสานในระบบปิดและแบบพัฒนาต่อจุดคุ้มทุน

ทิพย์วิภา มีไชย | ภาสิณี วรชนะนันท์ | พงศ์เชฏฐ์ พิชิตกุล |

p. 931-939


ความสามารถในการป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของวู๊ดเซรามิกจากทางใบปาล์มน้ำมันในช่วงความถี่โทรคมนาคม

บุญยฤทธิ์ ปัญญายืน | พงษ์ศักดิ์ เฮงนิรันดร์ | ไตรรัตน์ เนียมสุวรรณ |

p. 940-947


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University