เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาวิทยาศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2566 )


อิทธิพลอุณหภูมิขาเข้าในของการทำแห้งแบบพ่นฝอย การทำแห้งแช่เยือกแข็ง และการทำแห้งอบลมร้อนต่อสมบัติทางเคมีกายภาพและสมบัติเชิงหน้าที่ของโปรตีนถั่วเขียวไอโซเลต

สหรัฐ แสนแก้ว | ภคมน จิตประเสริฐ |

หน้า 672-680


การแปรรูปกะทิผงโดยใช้เทคนิคการอบแห้งแบบพ่นฝอยและสารคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่ได้จากกากเนื้อมะพร้าว

แก้วมณีจันทร์ อาษา | วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ | สุวิมล เจริญสิทธ์ |

หน้า 681-689


Optimum use of nitrite on the qualities and residual nitrite in emulsion-type sausage with different fat contents

Supapich Somboonying | Pitiporn Ritthiruangdej | Kanithaporn Vangnai |

หน้า 698-705


Effect of nitrite levels on safety and qualities in Nham (Thai fermented pork sausage) during fermentation

Pimwaree Charoensin | Pitiporn Ritthiruangdej | Kanithaporn Vangnai |

หน้า 706-713


ผลของปริมาณสตาร์ชทั้งหมดต่อคุณลักษณะของแผ่นแป้งห่ออาหารที่ผลิตจากข้าวอะไมโลสสูงและถั่วเขียว

ธนิษฐา พัฒนสิงห์ | น้ำฝน ลำดับวงศ์ |

หน้า 714-722


อิทธิพลของปริมาณน้ำและอัลคาไลน์แคลเซียมไฮดรอกไซด์ต่อคุณลักษณะทางกายภาพของเจลสตาร์ช

อริสรา ตอนสุข | น้ำฝน ลำดับวงศ์ |

หน้า 723-730


สมบัติทางเคมีกายภาพ, องค์ประกอบทางเคมี, ปริมาณสตาร์ชทนการย่อย และคุณสมบัติเชิงหน้าที่ของแป้งกล้วยดิบจากกล้วยต่างชนิดพันธุ์

ปราโมทย์ หอมแก่นจันทร์ | กัลยาณี สุวิทวัส | วรัญญา เตชะสุขถาวร | จิรารัตน์ อนันตกูล |

หน้า 1062-1070


ผลของกระบวนการต่อคุณภาพบางประการของน้ำนมเมล็ดทานตะวัน

วรพรต สวนคร้ามดี | เทพกัญญา หาญศีลวัต |

หน้า 1071-1079


ผลของสารก่อเจลต่อคุณภาพบางประการของมอสซาเรลล่าชีสจากพืช

จุฑามาศ สุขดี | เทพกัญญา หาญศีลวัต | นพรัตน์ ปราบสงบ |

หน้า 1080-1086


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University