เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 40 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาคหกรรมศาสตร์ 4-7 กุมภาพันธ์ 2545 ( พ.ศ. 2545 )


ลักษณะคุณภาพน้ำที่เหลือจากการซักผ้าในครัวเรือน

รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 247-254


สภาพและปัญหาการบริการอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางเขน

ทิพวรรณ ดวงปัญญา (ธรรมเจริญสถิต) |

หน้า 255-261


ความต้องการและการยอมรับบริการแนะแนวสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

วรรณวิมล ด้วงกลัด |

หน้า 262-269


ผลของสารสกัดจากใบพลูต่อการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger V. Tiegh. และ Aspergillus japonicus Saito บนผ้าฝ้ายและผ้าใยผสมฝ้าย/พอลิเอสเตอร์

เกศทิพย์ กรี่เงิน | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์ |

หน้า 273-280


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University