รายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 23 ภาคโปสเตอร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 4-7 กุมภาพันธ์ 2528 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาประมง สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม สาขาสังคมศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2528 )


การสร้างเครื่องชี้วัดเพื่อประเมินค่ากลไกการพัฒนาหมู่บ้านโดยมีจุดประสงค์ของการเร่งการปฏิบัติงานการพัฒนาหมู่บ้าน

ดิเรก ฤกษ์หร่าย |

p. 240-249


ผลสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณี ในจังหวัดลำปางและสกลนคร เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน

ดิเรก ฤกษ์หร่าย |

p. 250-255


กลไกการบริหารงานปกครองท้องถิ่นในการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน : วิเคราะห์หารูปแบบการปกครองท้องถิ่นที่เหมาะสม

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี | ดิเรก ฤกษ์หร่าย | รัตนาศรี ศังขฤกษ์ |

p. 256-262


สภาพความเป็นอยู่ของประชาชนยากจนในเขตพื้นที่ยากจนและพื้นที่ปกติโดยใช้เกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องชี้วัดเพื่อนำผลไปใช้ในการกำหนดแนวทางพัฒนา

ดิเรก ฤกษ์หร่าย | เพ็ญโฉม ชุมพล |

p. 263-269


ความคิดเห็นต่อโครงสร้าง ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชนที่ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาชนบทระดับหมู่บ้านตามโครงการเงินกู้ญี่ปุ่น

ดิเรก ฤกษ์หร่าย | ชาคริต จุลกะเสวี |

p. 270-276


การศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติทางสังคมของผู้ติดยาเสพติดในสถานกักกันเรือนจำและสถานบำบัดรักษายาเสพติด

อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์ |

p. 277-290


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University