การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38 1-4 กุมภาพันธ์ 2543: บทคัดย่อ ( พ.ศ. 2543 )


การเปรียบเทียบระหว่างการใช้พลานิมิเตอร์กับการใช้แผ่นแม่แบบในการประมาณความสามารถในการอุ้มน้ำของเนื้อ

จันทร์พร เจ้าทรัพย์ | กันยา ตันติวิสุทธิกุล |

หน้า 22-27


การทำนายน้ำหนักตัวของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทยและพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน โดยใช้ความยาวลำตัว ความสูงที่หัวไหล่และความยาวรอบอก

สุรศักดิ์ คชภักดี | ดลลดา ชัยวราภรณ์ | สมเกียรติ สายธนู | สุรพล ชลดำรงค์กุล | เพชรา วรรณเพชร |

หน้า 38-44


สีขนและลักษณะรูปร่างของแพะพันธุ์พื้นเมืองไทย และพันธุ์ลูกผสมพื้นเมือง-แองโกลนูเบียน: ณ สถานีวิจัยคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

สุรศักดิ์ คชภักดี | สมเกียรติ สายธนู | สุรพล ชลดำรงค์กุล | วัชรี ด้วงแก้ว |

หน้า 45-51


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University