การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์, วิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมเกษตร, คหกรรมศาสตร์, การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม, ศึกษาศาสตร์, สังคมศาสตร์, เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 ( พ.ศ. 2539 )


การศึกษาสภาพปัญหาการพึ่งพิงแม่น้ำปิงของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่

ไพบูลย์ สุทธสุภา |

หน้า 245-251


ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของพืชน้ำเพื่อการสร้างรังของนกในบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์

สุนันทา สภานุชาต |

หน้า 252-258


ผลกระทบของฝนกรดต่อการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ในดิน

สุธารัตน์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ | สิรินทรเทพ เต้าประยูร |

หน้า 259-266


ทัศนคติของประชาชนเนื่องจากเสียงรบกวนจากการจราจร

นิรันดร์ วิทิตอนันต์ | ปรียารัตน์ นาคสุวรรณ์ |

หน้า 269-272


ระบบสารสนเทศทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมสำหรับลุ่มน้ำในภาคเหนือของประเทศไทย

นิพนธ์ ตั้งธรรม | เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย |

หน้า 273-278


การคัดเลือกสายพันธุ์ และทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรีย ในการย่อยสลายเศษไขมันจากน้ำทิ้งโรงอาหาร ในมหาวิทยาลัย

มณจันทร์ เมฆธน | มณเฑียร ส่งเสริม |

หน้า 279-283


สถานการณ์การปนเปื้อนของสารพิษทางการเกษตรในแหล่งน้ำใต้ดินในจังหวัดราชบุรี

บงกชรัตน์ ปิติยนต์ |

หน้า 284-292


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University