เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2550 )


สารประกอบเพอรอพสไกต์เลดเซอร์โคเนตไททาเนตจากเลดไกลโคเลต โซเดียม ทริส(ไกลโคเซอร์โคเนต)และไททาเนียมไกลโคเลตโดยวิธีโซล-เจล

นุชนภา ตั้งบริบูรณ์ | เจมิสัน อเลกซานเดอร์ | อนุวัฒน์ ศิริวัฒน์ | สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์ |

หน้า 12-21


การปรับปรุงการใช้เชื้อเพลิงในโรงงานผลิตปุ๋ยขนาดเล็กด้วย Downdraft gasifier

รัตนะ เลหวนิช | วิชัย ศิวะโกศิษฐ |

หน้า 30-36


การใช้วัสดุถมมวลเบาสำหรับโครงสร้างคอสะพานบนพื้นที่ดินอ่อน

ธวัชชัย ตันชัยสวัสดิ์ | เบอร์กาโด, ดี.ที. | ทวีศักดิ์ กาญจนนาค |

หน้า 37-44


การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในอาคารด้วยเทคนิคการปรับอุณหภูมิระบบปรับอากาศให้เหมาะสมกับค่าความต้องการกำลังไฟฟ้าสูงสุด

ศรายุทธ์ ขุนณรงค์ | จุมพล ดีฑะเนตร์ | ประภาษ อุคคกิมาพันธุ์ | ไสว พงศ์สวัสดิ์ |

หน้า 45-53


การจำลองแบบการตอบสนองเชิงอุณหภูมิของเตาอบไฟฟ้าขนาดเล็กโดยไม่ต้องใช้สัมประสิทธิ์การแผ่รังสีความร้อน

วงศ์ วัชโรดมประเสริฐ | วิชัย ศิวะโกศิษฐ |

หน้า 54-61


คุณลักษณะเส้นใยแก้วเกรตติ้งชนิดแบร็กเมื่อนำมาเป็นอุปกรณ์หยั่งสัญญาณสำหรับการสั่นสะเทือน

จันทร์จิต ชะโร | กอบชัย เดชหาญ |

หน้า 70-77


การวิเคราะห์รูปพรรณสัณฐานอนุภาคการสึกหรอด้วยการใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายทางคอมพิวเตอร์

พีระวัตร นันวงค์ | สุรพล ราษฎร์นุ้ย |

หน้า 87-96


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University