เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง ( พ.ศ. 2556 )


การศึกษาผลกระทบของเขื่อนต่อการอพยพของปลาในลุ่มน้ำโขงด้วยวิธีการศึกษาผลกระทบก่อน-หลังของพื้นที่ควบคุมและพื้นที่ได้รับผลกระทบในแม่น้ำสาขา

พิสิฐ ภูมิคง | มิชิโอะ ฟูกุชิมา | ทวนทอง จุฑาเกตุ |

หน้า 164-173


ผลของการเสริมโปรตีนไฮโดรไลเซทจากรังไหมอีรี่ในอาหารกุ้งขาวต่อการเจริญเติบโตและระบบภูมิคุ้มกัน

พรทิศา ทองสนิทกาญจน์ | อรพินท์ จินตสถาพร | เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ |

หน้า 190-197


ผลของอัตราความหนาแน่นและระยะเวลาในการขนส่งต่ออัตราการรอดตายของลูกกุ้งขาวแวนนาไมระยะโพสลาร์วา

สิริโรจน์ วังสุนทร | ชลอ ลิ้มสุวรรณ | นิติ ชูเชิด |

หน้า 198-206


การศึกษาคุณลักษณะ cDNA และการแสดงออกของยีน Selenoprotein P (On-SEPP) ในปลานิล (Oreochromis niloticus) ที่ได้รับอนุภาคนาโนของธาตุเงิน

กัปภาส ธรรมบัญชา | วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล | ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ |

หน้า 215-223


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University