รายงานการประชุมทางวิชาการเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 : สาขาพืชและชีววิทยา สาขาสัตว์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2510 ( พ.ศ. 2510 )


การศึกษาการมีชีวิตคงทนของตัวอ่อนพยาธิไส้เดือนของสุนัขในหนูขาว และไก่ทดลอง

รำพึง ดิสสะมาน | พิบูล ไชยอนันต์ | ภิรมย์ ศรีวรนารถ |

p. 191-202


การศึกษาโรคเต้านมอักเสบในฝูงวัวนมของมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์

ชวนิศนดากร วรวรรณ, ม.ร.ว. | จำเนียร สัตยาพันธุ์ | อุทัย พิสณฑ์ |

p. 219-228


การศึกษาระดับของข้าวโพดและข้าวฟ่างในอาหารไก่เล็ก

เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ | ภาณุเดช สุทัศน์ ณ อยุธยา | สวัสดิ์ อาตมางกูร |

p. 233-240


การขยายตัวของตับอ่อนและการกักกันการเจริญเติบโตของลูกไก่เลี้ยงด้วยอาหารถั่วเหลืองดิบเสริมด้วยเอนไซม์จากตับอ่อน

ประทีป ราชแพทยาคม | กอบแก้ว ตรงคงสิน |

p. 266-276


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University