เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44: สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


การพัฒนาขนมอาลัวให้ได้สูตรมาตรฐาน

อาฒยา สันตะกุล | อบเชย วงศ์ทอง | กาญจนา ลุศนันทน์ | สมบัติ ขอทวีวัฒนา |

หน้า 557-564


คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุตามสภาวะเศรษฐกิจพอเพียงของครอบครัวเกษตรกร ในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

ทิพวรรณ ดวงปัญญา |

หน้า 565-572


ลักษณะและสมบัติของผงสีย้อมจากกลีบดอกดาวเรือง

กำจร แซ่เจียง | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ |

หน้า 573-580


พฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนไทย : การสำรวจองค์ความรู้ สถานการณ์และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

บุญเสริม หุตะแพทย์ | ชินรัตน์ สมสืบ | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ | สุรพร เสี้ยนสลาย | กุลกานต์ อภิวัฒนลังการ |

หน้า 581-587


ศักยภาพภูมิปัญญาไทยด้านสิ่งทอพื้นเมืองของภาคกลาง

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | เสาวพร เมืองแก้ว | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | รุ่งทิพย์ ลุยเลา |

หน้า 588-595


ด้ายปั่นมือจากไหมป่าอีรี่

กฤตพร ชูเส้ง | ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ |

หน้า 599-606


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University