เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2560 )


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อผักปลอดสารพิษ กรณีศึกษา ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต ในจังหวัดเชียงใหม่

ณิชชมนันท์ ใจคำ | ปรีดา ศรีนฤวรรณ |

p. 202-209


การพัฒนาตัวบ่งชี้และแบบวัดความสามารถทางนวัตกรรม: กรณีศึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดสงขลา

อนุวัต สงสม |

p. 210-218


อิทธิพลของคำแนะนำของนักวิเคราะห์ต่อราคาหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ

ธนโชติ บุญวรโชติ | ณัฐภรณ์พัทธ์ เจริญพร |

p. 271-278


ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชิงบวกผ่านเว็บไซต์: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นีรชา กลันทะกะสุวรรณ | บดินทร์ รัศมีเทศ | ศศิวิมล มีอำพล |

p. 279-286


ปัจจัยที่มีผลต่อโอกาสในการซื้อสินค้าหรือบริการเพื่อลดหย่อนภาษีตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช็อปช่วยชาติ

วลัยพร เกษตรสุวรรณ | ฉัตรมงคล วงศ์รัฐนันท์ |

p. 287-295


การศึกษาศักยภาพของการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน

สุภัททิยา หล้าคำมี | ยุรพร ศุทธรัตน์ | พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์ |

p. 296-306


การยอมรับของผู้บริโภคภายในประเทศไทยต่อข้าวนึ่งและข้าวฮาง

เริงชัย ตันสุชาติ | วัสสนัย วรรธนัจฉริยา | อารี วิบูลย์พงศ์ | เรนัส เสริมบุญสร้าง | พายัพ ต๋าคำธรรม |

p. 307-314


ความพึงพอใจของพนักงานโรงแรมชาวสันติบุรี

มาโนช พรหมปัญโญ | กัมพล สำราญจิตต์ | วารี บัวทอง | พิภู พรวิวัฒนา |

p. 323-330


การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนกับความสามารถในการทำกำไรของกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารของไทย

อรุณรัตน์ เทวงศา | สุรชัย จันทร์จรัส | สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ |

p. 331-338


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University