การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 23 สาขาประมง ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 5-7 กุมภาพันธ์ 2528 ( พ.ศ. 2528 )


ชนิดของปูน้ำเค็มที่ได้จากการจับด้วยเรืออวนลากขนาดเล็ก

งามตา ข่อยงาม | นิตยา เลาหะจินดา |

หน้า 1-16


การทดลองเพาะเลี้ยงโรติเฟอร์ปริมาณมาก

ธิดา เพชรมณี |

หน้า 17-25


การศึกษาโรคไตในปลากะพงขาว (แหล่งเกิดโรคและอาการของโรค)

เยาวนิตย์ ดนยดล | จารุรัตน์ บูรณะพาณิชย์กิจ |

หน้า 26-31


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University