เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2564 )


โมเดลปัจจัยเชิงสาเหตุของความท้อแท้ในการปฏิบัติงานของครูระดับมัธยมศึกษา

นริศรา ศิริพันธศักดิ์ | ณัฐพล บัวอุไร | พวงผกา ปวีณบำเพ็ญ | ภัทรพร เล้าวงค์ |

หน้า 364-374


รัชกาลที่ 8 ทรงหว่านเมล็ดข้าว ณ สถานที่ใดในทุ่งบางเขน: การพิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์

สุรวิช วรรณไกรโรจน์ |

หน้า 375-382


การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรม: กรณีศึกษา โรงละครสายเสนโปรโมชั่น อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

ธันยพงศ์ สารรัตน์ | จิตติพงษ์ ชินศรี | กิตติศักดิ์ แหวนเงิน |

หน้า 383-390


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University