การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37 สาขาพืช สาขาส่งเสริมนิเทศศาสตร์เกษตร 3-5 กุมภาพันธ์ 2542 ( พ.ศ. 2542 )


การประเมินพันธุ์อ้อยนำเข้าจากประเทศคิวบาและรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา

นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต | นริศร ขจรผล | วีรพล พลรักดี | เฉลิมพล ไหลรุ่งเรือง | สุพรรณ อุ่นสาม | ศิริพร รัตนศักดิ์ภักดี |

หน้า 19-26


อิทธิพลของการใส่เชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนต่อการเจริญเติบโตของหญ้าแฝก

ประทีป เอี๊ยบเจริญ | เศรษฐา ศิริพินทุ์ | อภิชัย ธีรธร | อนันต์ ปินตารักษ์ |

หน้า 45-50


การรวบรวมและศึกษาลักษณะบางประการของผักคาวตอง ในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

สุรินทร์ นิลสำราญจิต | พรรัตน์ ศิริคำ | เกียรติ เชี่ยวศิลป์ | พิทยา สรวมศิริ |

หน้า 51-55


อิทธิพลของปุ๋ยหินฟอสเฟต และปุ๋ยทริปเปิลซุปเปอร์ฟอสเฟตที่มีต่อระบบการปลูกข้าว-ถั่วเขียว ในชุดดินรังสิตประเภทที่เป็นกรดจัด

รสมาลิน ณ ระนอง | ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ | จุมพล ยุวนิยม | เจริญ เจริญจำรัสชีพ |

หน้า 62-69


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University