การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 29 4-7 กุมภาพันธ์ 2534 รายงานผลการวิจัย สาขา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร คหกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ( พ.ศ. 2534 )


ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าในภาคตะวันตก: ศึกษากรณีในจังหวัดกาญจนบุรี

พงไพบูลย์ ศิลาวราเวทย์ |

หน้า 759-768


การส่งเสริมพระพุทธศาสนาในรัชกาลที่ 2

สุเชาว์ พลอยชุม |

หน้า 769-774


ระบบคุณธรรมในราชการพลเรือนไทย: การสำรวจและประเมินผลช่วงระยะเวลา 6 ทศวรรษ ด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์

ติน ปรัชญพฤทธิ์ |

หน้า 775-785


ลักษณะและสาเหตุของผู้ย้ายถิ่นจากเขตชนบท เข้าสู่เขตเมืองในประเทศไทย และแนวทางแก้ไข

สาวิตรี รังสิภัทร์ |

หน้า 787-796


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University