การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 27 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2532 สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2532 )


ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลไม้

ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ | ธงชัย คัคนะคุปต์ | อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล |

หน้า 1-10


เครื่องปลูกถั่วเหลืองแบบต่อพ่วงรถไถเดินตาม 2 ล้อ

กนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส | สามารถ คล่องงานฉุย | ฐานิสร นาคเกื้อ |

หน้า 21-28


การออกแบบและพัฒนาเครื่องคัดขนาดมะม่วง

ศิวลักษณ์ ปฐวีรัตน์ | ศรีวัย สิงหะคเชนทร์ | อนุพันธ์ เทอดวงศ์วรกุล | ธงชัย คัคนะคุปต์ |

หน้า 29-35


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University