เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2557 )


ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยวงจรเงินทุนหมุนเวียนกับแนวคิดรายการคงค้าง: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย

กฤษณา วาณิชวัฒนเดชา | ธำรงศักดิ์ เศวตเลข |

หน้า 97-104


ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การ ภาวะผู้นำและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของพนักงานรัฐวิสาหกิจ สาขาพลังงาน

สุธิดา เลิศอุไรวงศ์ | เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล |

หน้า 105-112


การบูรณาการการเรียนและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบัญชี กรณีศึกษากลุ่มอาชีพ

สรินยา สุภัทรานนท์ |

หน้า 133-140


การเปรียบเทียบแบบจำลองการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์

วีระพงศ์ อุทธารัตน์ | ทัดพงศ์ อวิโรธนานนท์ |

หน้า 194-201


ความคาดหวังของนักท่องเที่ยวต่อการบริการขนส่ง เกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี

วีรวิชญ์ เลิศไทยตระกูล |

หน้า 202-209


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University