รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 30 สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2535 ( พ.ศ. 2535 )


ศึกษาเปรียบเทียบปริมาณของธาตุแคลเซี่ยม, แมกนิเซี่ยม, โปตัสเซี่ยม และโซเดียม ในชุดดินต่างๆ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บุญนะ อานันทนะ |

หน้า 217-225


ทัศนคติของผู้ปลูกกาแฟที่มีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ไพบูลย์ สุทธสุภา | สนิท วงศ์ประเสริฐ | พรชัย ปรีชาปัญญา |

หน้า 227-238


อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของไดอะตอมจากทุ่งกุลาร้องไห้

เสนาะ บุญมี |

หน้า 239-249


สัตว์ทะเลหน้าดินและสภาวะแวดล้อมบางประการบริเวณพัทยา ถึงท่าเทียบเรือแหลมฉะบัง

สมถวิล จริตควร | วิภูษิต มัณฑะจิตร | นงนุช ลีลาปิยะนาถ |

หน้า 251-265


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University