การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 35: สาขาประมง วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม คหกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ 3-5 กุมภาพันธ์ 2540 ( พ.ศ. 2540 )


ปริมาณโลหะหนักและสารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ที่ตกค้างในหอยเชอรี่

นิตยา เลาหะจินดา | จารุวรรณ สมศิริ |

หน้า 543-551


การศึกษาความเหมาะสมการผลิตก๊าซมีเธนจากขยะชุมชน เพื่อเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน

เกียรติไกร อายุวัฒน์ |

หน้า 552-558


การศึกษาพิษตกค้างของสารฆ่าแมลงกลุ่มออร์กาโนคลอรีนในแม่น้ำแม่กลอง

มณเฑียร ส่งเสริม | มณจันทร์ เมฆธน | มุกดา อุตรพงศ์ |

หน้า 559-566


การศึกษาสารดูดซับร่วมกับสารส้มในการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ

อริศรา พุ่มคชา | นราพร หาญวจนวงศ์ | สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ |

หน้า 567-572


อัตราการรอดตาย และการเจริญเติบโตของโกงกางใบเล็ก และโกงกางใบใหญ่ ที่ระดับความเข้มแสงต่างๆ

สรายุทธ บุณยะเวชชีวิน | ธนิตย์ หนูยิ้ม |

หน้า 573-585


การบำบัดน้ำทิ้งจากโรงอาหารโดยใช้แหนแดง (Azolla microphylla)

เพ็ญจา จิตจำรูญโชคไชย | ศรีศักดิ์ สีหะเนิน | นิรุทร์ เหรียญโมรา |

หน้า 589-597


ปริมาณแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) ในดินตะกอนบริเวณชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน

สมบัติ อินทร์คง | สมภพ รุ่งสุภา | เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต |

หน้า 598-606


ประสิทธิภาพของการใช้สมุนไพรบางชนิดอบถุงห่อผลไม้เพื่อป้องกันแมลง

สนอง ทองปาน |

หน้า 607-612


การใช้ถังกรองดูดซับในการบำบัดสีจากน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอในการบำบัดขั้นสุดท้าย

วิวรรณ ขจรเกียรติคุณ | นราพร หาญวจนวงศ์ | สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ |

หน้า 613-623


ผลของ alkalinity และ buffer capacity ต่อพฤติกรรมของแคดเมียมและตะกั่วจากเถ้าของเตาเผาขยะชุมชน

ภาวิณี ชัยประเสริฐ |

หน้า 624-634


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University