เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( พ.ศ. 2558 )


การถ่ายโยงเนื้อหาจากประเด็นข่าวในสังคมออนไลน์สู่เนื้อหาข่าวโทรทัศน์ กรณีศึกษา เรื่องเล่าเช้านี้ ทางสถานีไทยทีวีสีช่อง 3

ณัฐวุฒิ เลาะไธสง | ขจร ฝ้ายเทศ |

หน้า 671-680


อิทธิพลของรายการโทรทัศน์ กรรมลิขิต ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ ช่อง 5 ที่มีต่อความเชื่อและการปฏิบัติทางพุทธศาสนาของผู้ชมในกรุงเทพมหานคร

พิชาญาธร หลายพัฒน์ | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |

หน้า 681-689


ความพึงพอใจและความภักดีต่อตราสินค้าของศูนย์บริการตอบรับทางโทรศัพท์ ในอุตสาหกรรมสินเชื่อรถยนต์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

มณฑิรา ศรีด้วง | ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี |

หน้า 681-689


การวิเคราะห์การใช้ทรัพยากรห้องสมุดอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการพื้นที่จัดเก็บหนังสือและพื้นที่นั่งอ่าน ในสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นภาลัย ทองปัน |

หน้า 729-739


การเข้าใจความหมายคำของเด็กที่มีปัญหาการสำเหนียกรู้ระบบเสียงภาษาไทยของนักเรียน ในจังหวัดปัตตานี

อลิสา คุ่มเคี่ยม | พุทธชาด โปธิบาล |

หน้า 763-770


การใช้คำของคำคมที่ปรากฏในเว็บเพจคำคมจากเครือค่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

ธำรงสิทธิ์ พจนานุภาพ | สิริวรรณ นันทจันทูล |

หน้า 786-793


ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดออนไลน์ของธุรกิจยาสูบที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบของนักศึกษาชายใน กรุงเทพมหานคร

เฉลิมพงศ์ ขาวค้างพลู | นธกฤต วันต๊ะเมล์ |

หน้า 794-801


ฝันร้ายแห่งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรวันดา: บาดแผลฝังใจและการเยียวยาของผู้รอดชีวิตใน My stolen rwanda

สิทธิพล บุณยมานพ | อนงค์นาฏ เถกิงวิทย์ |

หน้า 802-809


ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการรับรู้ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรกับทัศนคติและความตั้งใจสนับสนุนธุรกิจน้ำมันของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

พลอยไพลิน เนียมเนตร | นธกฤต วันต๊ะเมล์ |

หน้า 810-816


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University