เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 : สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร สาขาสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2548 )


โครงการศึกษาความเชื่อมโยงเศรษฐกิจมหภาคและประสิทธิภาพการผลิตรายสาขา (ส่วนที่ 2 : การศึกษาในระดับอุตสาหกรรม และบริษัท)

ดาราวรรณ วิรุฬหผล | อมรทิพย์ แท้เที่ยงธรรม |

หน้า 387-395


การประเมินผลกระทบของโครงการโรงเรียนเกษตรกรต่อสภาพแวดล้อม และความรู้ของเกษตรกร

ไพโรจน์ นวลนุ่ม | สุวรรณา ประณีตวตกุล |

หน้า 396-403


ประสิทธิภาพเชิงเทคนิคของการผลิตข้าวในประเทศไทย: กรณีศึกษาจาก 2 ภูมิภาค

สุธานันท์ โพธิ์ชาธาร |

หน้า 412-422


ความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์

เรืองอุไร เศษสูงเนิน | สาโรช อังสุมาลิน |

หน้า 423-430


ผลของการยอมรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย (มอก. 18000) ที่มีต่อสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ธิดารัตน์ รัตนาภรณ์ | สุมาลี สันติพลวุฒิ | รสดา เวษฎาพันธุ์ |

หน้า 431-438


การวิเคราะห์เปรียบเทียบการลงทุนทางการเงินของการเลี้ยงไก่เนื้อในโรงเรือนระบบปิด และโรงเรือนระบบเปิดโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์: กรณีศึกษาฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในจังหวัดลพบุรี

อำพร อัศวภูษิตกุล | สุมาลี สันติพลวุฒิ | จีรศักดิ์ พงษ์พิษณุพิจิตร์ |

หน้า 439-447


การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ และการประเมินคุณภาพของโครงการหลังการขาย: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี

สันติยา เอกอัคร | ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี |

หน้า 448-457


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University