เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41: สาขาพืช สาขาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร ( พ.ศ. 2546 )


บทสะท้อนการศึกษานอกระบบ: แนวคิด และทฤษฎีปฏิบัติขององค์กรพัฒนาเอกชนไทยในการพัฒนาการเกษตรด้วยวิถีทางที่ยั่งยืน

วรรณดี สุทธินรากร | ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล |

หน้า 561-572


เจตคติของคณะกรรมการและเกษตรกรต่อศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในจังหวัดลพบุรี

มานะ ถนอมภูวนาถ | อนุรักษ์ ถนอมภูวนาถ | เพียงใจ เจียรวิชญกุล | ประมวล แซ่โค้ว |

หน้า 573-578


การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง

สาคร ประไพพงษ์ | เอกชัย โอเจริญ | ธุวนันท์ พานิชโยทัย | สุกัญญา อธิปอนันต์ | พิชฎา อารยานุรักษ์ | สำราญ สาราบรรณ์ | จำลอง พุฒซ้อน | สนั่น สุขพอดี | วิทยา อธิปอนันต์ |

หน้า 579-584


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University