เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2553 )


ความคิดเห็นเกี่ยวกับความมั่นคงในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

สหชาติ เลิศศิริเภสัช | นพกาญจน์ สกลสนธิเศรษฐ์ | สุธีรนันท์ จันทร์ทับ | ไพลิน สุวรรณดารา | สุภาวดี แหยมคง | ณพัชร ประทุมพงษ์ | สิรินาฏ เทพหิรัญโญ | ศักดิเดชน์ วงศ์นาม | อรรถพล กวีกิจบัณฑิต |

หน้า 33-40


การสร้างหลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนสำหรับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในจังหวัดอุบลราชธานี

ภาสกร นันทพานิช | กิตติพงษ์ บุญยิ่ง |

หน้า 80-89


การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบมีส่วนร่วมของเครือข่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดระยอง

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | ประพัฒน์ อธิปัญจพงษ์ |

หน้า 109-116


การมีส่วนร่วม ประโยชน์และความต้องการในการรับฟังรายการวิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตรท่าวังผา จำกัด ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

สมศักดิ์ คูหาสวรรค์เวช | นายศุภวัชช์ ปันจันตา |

หน้า 117-124


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University