เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 28: รายงานผลการวิจัยสาขาสัตว์ สัตวแพทย์ และประมง ( พ.ศ. 2533 )


ผลของการถ่ายพยาธิและการกำจัดพยาธิภายนอกต่อการเจริญเติบโตและการตอบสนองในการสร้างภูมิค้มกันต่อวัคซีนนิวคาสเซิลในไก่พื้นเมืองที่เลี้ยงในหมู่บ้าน

เชิดชัย รัตนเศรษฐากุล | พิเชฎฐ์ เหลืองทองคำ | วรรษา สุกิจรัตนาภรณ์ | ประภาพร ตั้งธนธานิช |

หน้า 365-374


ความสัมพันธ์ระหว่างอายุ ขนาดของอัณฑะ ขนาดของท่อพักอสุจิส่วนหางกับความกำหนัดการหลั่งน้ำเชื้อและปริมาตรน้ำเชื้อของสุกร

เตือนตา ชาญศิลป์ | สมชาย โอฬารกนก |

หน้า 385-392


การสำรวจพยาธิภายในของกระบือและโค ในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการอีสานเขียว

นงนุช จันทราช | สถาพร จิตตปาลพงศ์ | ยรรยง อินทรรักษา |

หน้า 405-413


การสำรวจสภาวะโรคเต้านมอักเสบแบบไม่แสดงอาการในโคนม เขตท้องที่อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

วิทยา แก้วจินดา | ประภาส ภิญโญชีพ | ดวงใจ กาญจนจันทร | อภิรัตน์ กุลสันติพงศ์ | สุวิชัย โรจนเสถียร | ศรีสมัย คูโพธิพันธุ์ | วิพิชญ์ ไชยศรีสงคราม | อินทิรา กระหม่อมทอง |

หน้า 421-431


การศึกษาเกี่ยวกับช้างเมืองไทย 1. ค่าโลหิตวิทยา

เสาวนิตย์ ทิพย์เสวก | นิสิต ม่วงศรี | ภิรมย์ ศรีวรนารถ | รุ่งเจริญ กาญจโนมัย | นงนุช จันทราช | มาลินี ลิ้มโภคา |

หน้า 433-439


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University