เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57: สาขาวิทยาศาสตร์และพันธุวิศวกรรม, สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์, สาขาอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( พ.ศ. 2562 )


Fabrication of chitosan-coated ascorbyl dipalmitate nanoparticles by rapid expansion of subcritical solutions coupled with ionic gelation

Yuntia Astutisari | Rangrong Yoksan | Amporn Sane |

p. 711-718


Effect of emulsifiers on pasting properties of rice flour and alkaline rice noodle qualities

Adisa Khachadpai | Masubon Thongngam |

p. 763-770


ลักษณะเฉพาะและสมบัติของโฟมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ชผสมเส้นใยมะพร้าวดัดแปรพื้นผิว

กัญญพัชร คล้ายรัศมี | ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์ | เลอพงศ์ จารุพันธ์ | วาณี ชนเห็นชอบ |

p. 555-563


Synthesis and characterization of poly(ethylene glycol) methyl ether-grafted chitosan

Pawika Towongphaichayonte | Rangrong Yoksan |

p. 564-571


The influence of temperature on the biofilm formation of Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus under simulated condition in the poultry processing plant

Pawarisa Boonkoy | Warapa Mahakarnchanakul |

p. 572-579


Charcoal types affected the carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons in grilled meat

Nattada Santisavekun | Jak-anan Malarut | Kanithaporn Vangnai |

p. 580-587


Determination of AFB1, AFB2, AFG1, AFG2, Citrinin, OTA and Zearalenone in Thai glutinous rice

Thanapoom Maneeboon | Chananya Chuaysrinule | Chanram Roopkham | Warapa Mahakarnchanakul |

p. 596-603


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University