เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 50: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์, สาขาพืช ( พ.ศ. 2555 )


การประเมินผลการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและคุณภาพดีให้แก่เกษตรกรในเขตอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

สดใส ช่างสลัก | ชฎามาศ จิตต์เลขา | แสงแข น้าวานิช | วราภรณ์ บุญเกิด | กิ่งกานท์ พานิชนอก | พิทยาภรณ์ สุภรพัฒน์ | ธำรงศิลป โพธิสูง | อนุสรณ์ ฉมารัตน์ |

หน้า 68-74


การเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพของนิสิตบัณฑิตสาขาส่งเสริมการเกษตร

สาวิตรี รังสิภัทร์ | ศุภพร ไทยภักดี | ชัชชัย แก้วสนธิ | นันทกา แสงจันทร์ | กฤษณะ ภานุวาส |

หน้า 75-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University