เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2565 )


ความมั่นคงทางอาหารและความต้องการอาหารของชุมชนการเกษตร บ้านคูวา จังหวัดสงขลา

กอบชัย วรพิมพงษ์ | วรรณา สุวรรณชาตรี | เพ็ญ สุขมาก | พงค์เทพ สุธีรวุฒิ | กุลทัต หงส์ชยางกูร |

หน้า 469-476


แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเลี้ยงผึ้งโพรงป่าของเกษตรกรตําบลพระพุทธบาท อําเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

สุพีระ วรแสน | จิราธร บึงลี | อุดม กุศล | นิศารัตน์ ทิพยดารา |

หน้า 477-485


การพึ่งตนเองของเกษตรกรโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนอ่างเก็บน้ำห้วยคล้ายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดอุดรธานี

ปิรัชญา ชาตานันท์ | สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ | ดวงกมล ปานรศทิพ ธรรมาธิวัฒน์ |

หน้า 486-493


ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่สําหรับสํารวจพื้นที่ปลูกยางพาราของเกษตรกรรายแปลง ในตําบลป่าบอน จังหวัดพัทลุง

ราชวัติ ทองเรือง | สุเพชร จิรขจรกุล |

หน้า 494-500


ความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร

ศจีรัตน์ นุ่นประสิทธิ์ | สุณีพร สุวรรณมณีพงศ์ |

หน้า 501-508


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University