เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 : สาขาวิทยาศาสตร์ ( พ.ศ. 2549 )


การเคลือบฟิล์มไททาเนียมออกไซด์เพื่อเพิ่มสมบัติการต้านทานความชื้นของฟิล์มเคลือบที่ให้ค่าการปลดปล่อยรังสีต่ำโดยมีชั้นเงินเป็นชั้นหลัก

ยงยุทธ อินริสพงค์ | สุพัฒน์พงษ์ ดำรงรัตน์ | พัฒนะ รักความสุข |

หน้า 3-10


การเตรียมและการวิเคราะห์คุณลักษณะเซรามิกแมกนีเซียมอลูมิเนตโดยกระบวนการโซลเจล

สุภา กิจจานุกิจ | บุศรินทร์ เฆษะปะบุตร | อภิรัตน์ เลาห์บุตรี | นัทธมน คูณแสง | สุดจิต สงวนเรือง |

หน้า 18-25


Antibody-binding motif ของเปปไทด์เลียนแบบลิโปพอลีแซคคาไรด์ของเชื้อ V. cholerae O139

อารี ทัตติยพงศ์ | อมรรัตน์ พรหมบุญ | ชัยวัฒน์ กิตติกูล | กรองแก้ว ศุภวัฒน์ | ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ | สุนันทา รัตนาโภ |

หน้า 42-49


การศึกษาโครงสร้างสามมิติของ Juxtamembrane Domain ใน Human Epidermal Growth Factor และการปฏิสัมพันธ์กับ Calmodulin โดย เอนเอ็มอาร์ สเปคโตรสโคปี้

เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล | คาร์ลิน, แคทลิน | โซนิชเซน, แฟรงค์ |

หน้า 50-57


เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาCALCULUS I ระหว่างการเรียนรู้ในชั้นเรียนปกติกับการเรียนรู้แบบออนไลน์ ศึกษาเฉพาะหัวข้อเทคนิคอินทิเกรต

ชื่นชม พงษ์ชวลิต | วิยดา คำเอม |

หน้า 58-65


ผลของสารชีวภาพจากอาหารเลี้ยงไซยาโนแบคทีเรีย Hapalosiphon fontinalis (Ag.) Bornet ต่อการแบ่งเซลล์แบบไมโทซิสของปลายรากหอม (Allium ascalonicum L.)

อินทิรา ขูดแก้ว | ศรีสม สุวรรณวงศ์ | ลิลลี่ กาวีต๊ะ |

หน้า 74-81


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University