เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2561 )


ความสำเร็จของการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลหินมูล อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

นิลุบล สุขภาพ |

หน้า 789-796


แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผักปลอดสาร บ้านอ่างเตย ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปิรัชญา ชาตานันท์ | พีรชัย กุลชัย |

หน้า 805-812


รูปแบบการปรับตัวของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากช้างในพื้นที่ หมู่7 บ้านอ่างเสือดำ ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดาริน ลัดกรูด | พีรชัย กุลชัย |

หน้า 813-820


การจัดการวัชพืชในไร่อ้อยของเกษตรกรกรณีศึกษาตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

กฤตเมธ แตงวงษ์ | กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ | ธำรงเจต พัฒมุข |

หน้า 847-854


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University