เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45: สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ( พ.ศ. 2550 )


บทบาทและหน้าที่ของครอบครัวในการบูรณาการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงกับสภาวะด้านเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กก่อนวัยเรียนและเยาวชนในพื้นที่ประสบภัยภัยธรณีพิบัติสึนามิ ณ กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

วรรณวิมล ด้วงกลัด |

หน้า 30-37


โครงการจัดทำตำรับมาตรฐานอาหารกลางวัน สำหรับเด็กวัยก่อนเรียน

อำพร แจ่มผล | อบเชย วงศ์ทอง | สุจิตตา เรืองรัศมี | ทิพวรรณ ดวงปัญญา |

หน้า 54-61


ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมการใช้เวลาว่างของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาหลังประสบภัยสึนามิ กรณีศึกษากิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

จิตต์โสภิน มีระเกตุ |

หน้า 85-92


การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม

ขจีจรัส ภิรมย์ธรรมศิริ | สุธีลักษณ์ ไกรสุวรรณ | รุ่งทิพย์ ลุยเลา | ชุติมา ชวลิตมณเฑียร | นพพร วงศ์ตันกาศ | สาวิตรี ถนัดค้า |

หน้า 93-100


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University