เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาพืช ( พ.ศ. 2551 )


การประเมินความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสจากปุ๋ยโมโนแคลเซียมฟอสเฟตและไดแคลเซียมฟอสเฟตในชุดดินองครักษ์ โคราช ลี้ ปากช่อง ชัยบาดาล และหินซ้อนโดยสกัดดินด้วยวิธีเบรย์-2และการปลูกข้าวโพด

ศิริขวัญ ภู่นา | ชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์ | จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข |

หน้า 21-28


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University