เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61: สาขาพืช, สาขาสัตว์, สาขาสัตวแพทยศาสตร์, สาขาประมง, สาขาส่งเสริมการเกษตรและคหกรรมศาสตร์ ( พ.ศ. 2566 )


ความรู้และทัศนคติต่อการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Trichoderma) ของเกษตรกรในจังหวัดตรัง

จอมทอง ชัยภักดี | กอบชัย วรพิมพงษ์ |

หน้า 203-209


การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์จากเชื้อ Bacillus subtilis TU 089 เพื่อการจัดการโรคพริกของเกษตรกร ตำบลนางาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

ศิราณี สมศรี | ธำรงเจต พัฒมุข | วนาลัย วิริยะสุธี |

หน้า 210-219


การผลิตมังคุดตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของเกษตรกรของตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ธันย์ชนก โต๊ะถม | สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ |

หน้า 220-225


ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลของเกษตรกรในอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

อานันท์ เจิมมงคล | เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ | บำเพ็ญ เขียวหวาน |

หน้า 226-233


ปัญหาและความต้องการในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังสะอาดของเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง

ศิริลักษณ์ ชูพุทธพงศ์ | วนาลัย วิริยะสุธี | ศิริพร ดอนเหนือ | ธำรงเจต พัฒมุข |

หน้า 423-433


รวบรวมผลงาน และจัดทำโดย

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ ปณ. 1084 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

โทรศัพท์ 0-2940-5831

โทรสาร 0-2940-6688

อีเมล agkc@ku.ac.th

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University